Phantasma (SOUL): $2.510000000 USD

Website : https://phantasma.io/

Explorer: https://explorer.phantasma.io/token/SOUL

Contract: 0x79c75e2e8720b39e258f41c37cc4f309e0b0ff80

Market Cap

261,414,565.00

Total Supply

104,060,056.00

Max Supply

N/A

Trading Pair

Price(USD)

Volume(24h)

$2.570000000

$266.5k

$2.560000000

$2.4m

$2.560000000

$197.19k

$2.350000000

$391.68k

$2.350000000

$114.82k

$2.280000000

$43.92k

$2.310000000

$41.94k

$2.320000000

$41.45k

$2.370000000

$62.47k

$2.930000000

$1.83k